درباره ما :

آژانس مسافرتي شاديبان با سرمايه گذاري بخش خصوصي از سال 1383 آغاز به فعاليت نموده است
فعاليت اين آژانس درابتدا شامل سفرها و تورهاي تفريحي به ترکيه مي شد ودر حال حاضر شاديبان مجري مستقيم تورهاي مسافرتي به اروپا ‘ دبي و گرجستان نيز مي باشد